Ενοικιάσεις Σκαλωσιών
Εργοστάσια Ενέργειας
Ικριώματα Πρόσοψης
Φωτογραφίες Ικριωμάτων
Ειδικές Κατασκευές Σκαλωσιών
 Προεκτάσεις - Μπράτσα Σκαλωσιάς
 Πύργοι Σκαλωσιάς Σταθεροί - Κυλιόμενοι
 Εξωτερικές Σκάλες Πρόσβασης Σκαλωσιάς
 Σκαλωσιές Πεζοδρομίου
 Πλαίσια Αποφυγής Εμποδίων
 Κερκίδες
 Εξέδρες
 Πλατφόρμα Ασφαλείας
 Πεζογέφυρα
 Κρεμαστή Σκαλωσιά
 Αντιστήριξη Σκαλωσιάς - Αντιρίδες
 Σκαλωσιές για Αεροπλάνα - Πλοία
 Σκαλωσιές για Σήραγγες
 Σκαλωσιές Υποστήλωσης
 Στέγαστρα Ασφαλείας
 Σκαλωσιές Δεξαμενών
Μέτρα Προστασίας
Πιστοποιητικά Ασφαλείας
Χρήσιμα Links

Newsletter
Δώστε email


Πιστοποιητικά Ασφαλείας
 

Η εταιρεία μας , διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας όπως προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και τα διεθνή κατασκευαστικά πρότυπα.
Πτυχιούχος Μηχανικός της Εταιρείας , πιστοποιεί όπου χρειάζεται , την χρήση της σκαλωσιάς , σε συνδυασμό με την κατάλληλη Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου και την Δήλωση Πιστότητας που κατέχει η Εταιρεία.
Ολα τα πιστοποιητικά  είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
..............................................
Περισσότερα >>
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
..............................................
Περισσότερα >>